Ako už iste viete, naša ľubozvučná slovenčina je jedným z najťažších jazykov na svete. Musíme sa riadiť množstvom pravidiel, slovenský jazyk disponuje mnohými výnimkami a výnimkami výnimiek. No a najčastejším problémom, ktorý trápi väčšinu cudzincov snažiacich ponoriť sa do tajov našej rodnej reči je, že sa nevedia naučiť poriadne skloňovať. Aké najčastejšie chyby však v slovenčine robia i skúsení Slováci?

Vzor PEKNÝ

Prídavné mená, niektoré zámená a číslovky, ktoré majú pred ohýbacou príponou tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, skloňujeme podľa vzoru pekný. Všade, samozrejme, napíšeme ypsilon. Avšak, väčšina ľudí nesprávne používa nominatív plurálu mužského rodu. Vtedy je jeho prípona jota. Navyše, inštrumentál v príponách –mi a –ami píšeme vždy mäkké i.

 

 

Svojim alebo svojím

Používanie dĺžňa má v slovenčine svoje opodstatnenie. Najväčším problémom je jeho využívanie pri zámene svoj, no rovnaké pravidlo platí aj pre iné privlastňovacie zámená, ako môj, tvoj, náš, váš. Čo je dôležité pamätať si?

 

Množné číslo je bez dĺžňa: Oslavoval som so svojimi najbližšími.

Jednotné číslo sa píše s dĺžňom: Oslavoval som so svojím bratom.

 

Vykanie

Jedným zo základných problémov mnohých Slovákov je nesprávne používanie vykanie. Ako teda správne vykať? Sloveso pri vykaní musí byť VŽDY v druhej osobe množného čísla!

 

NESPRÁVNE: Mohol by ste mi podať tú knihu?

SPRÁVNE: Mohli by ste mi podať tú knihu?

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt think gif

 

Napadlo mi alebo napadlo ma

Včera ma napadlo, že by sme to mohli spraviť takto. Len to NIE! Ak nás niečo/niekto ohrozuje, napr. vlk, líška alebo človek používame tvar napadlo ma. Ak ale máme na mysli nejakú myšlienku, spisovnou alternatívou je používanie tvaru NAPADLO MI!

Prvýkrát a prvý raz

V slovenčine je mnoho zložitých pravidiel. Jedným z nich je aj písanie čísloviek označujúcich násobky či neurčitosť. V skutočnosti to však vôbec nie je zložité! Stačí si zapamätať, že:

Slová končiace na krát, násobne sa píšu SPOLU.

  • jedenkrát, dvakrát, prvýkrát, mnohokrát, niekoľkonásobný, tisícnásobný…

Slová končiace na raz sa píšu ODDELENE.

  • jeden raz, dva razy, veľa ráz, mnoho ráz, niekoľko ráz…

 

  

Nieje – nie je

Ako sa toto slovné spojenie píše správne? Ide o spojenie dvoch slov. Častice NIE a slovesa JE. Preto ich píšeme VŽDY oddelene.

 

Nie je hanba ako hamba!

Slovíčko hamba v slovenčine neexistuje! A ak si jednoducho neviete poradiť, overte si jeho písanie v Pravidlách slovenského pravopisu.

 

Môžeme, nie môžme

Podobná situácia nastáva aj pri časovaní slovesa môcť. Slovo môžme v slovenčine budete hľadať márne! Avšak, môžeme je spisovné.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bored gif

 

Zámená MI – MY

Toto zámeno sa používa s mäkkým i na označenie datívu jednotného čísla osobného základného zámena „ja“. Pýtame sa na neho otázkou komu?  „mne – mi“. Osobné základné zámen „my“ označuje skupinu ľudí, preto ho píšeme s tvrdým y.

Podaj MI (= mne), prosím, tamtú knihu.

Kto to tam spieva? – Predsa MY (všetci)!

 

Preňho vs. preň a zaňho vs. zaň ?!

Vedeli ste, že existuje rozdiel vo využívaní týchto zámen? Ak nie, s určitosťou ste robili množstvo chýb.

Zámená preňho, zaňho, naňho, oňho, doňho nahrádzajú životné podstatné mená mužského rodu.

Zámená preň, zaň, naň, oň, doň nahrádzajú neživotné podstatné mená mužského rodu a podstatné mená stredného rodu.

 

 

Zástrčka vs. zásuvka

Slová zásuvka a zástrčka majú odlišné významy. Slovom zástrčka označujeme vidlicu s vývodom vodiča elektriny, čiže kábel s „dvojzubcom“.

Slovom zásuvka naopak poukazuje na zariadenie určené na pripojenie elektrického zariadenia pomocou už spomínanej zástrčky. Teda to, čo máte pripevnené pevne na stene.

 

EURO sa skloňuje

Vedeli ste, že naša mena sa skloňuje? Presnejšie podľa vzoru MESTO.

 

 

Slovenčina nie je taká jednoduchá, akoby sa nám na prvý pohľad mohlo zdať. Mnoho ľudí má neustále problémy s používaním predložiek s/so či z/zo, odhadnutím rodu podstatného mena variant/varianta či s využívaním zámen oni/ony, sami/samy, radi/rady.

 

Ak vás náš článok zaujal, skúste si prečítať napríklad aj o tipoch ako upútať pozornosť zákazníkov na sociálnych sieťach alebo niekoľko dôvodov, prečo tvoriť interaktívny marketing.