Ochranná známka – jedinečné označenie na ochranu práv vlastníka

Obsah

Ochranná známka predstavuje kľúčový nástroj, ktorý slúži na ochranu duševného vlastníctva v obchodnom svete. Je to jedinečné označenie, ktoré zabezpečuje práva vlastníka a poskytuje mu exkluzívne právo používať danú značku v obchodných transakciách. Práve v prípade malých a stredných firiem je porušovanie duševného vlastníctva veľmi časté. Nechajte si zaregistrovať ochrannú známku na svoju firmu, produkt, logo alebo čokoľvek iné a získajte tým konkurenčnú výhodu nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka je označenie, symbol alebo kombinácia symbolov, ktoré jednoznačne identifikujú produkty a služby určitého výrobcu alebo poskytovateľa služieb. Tento symbol môže byť slovný, grafický alebo obrazový a často zahŕňa aj zvuky či iné senzorické prvky. Základnou úlohou ochrannej známky je chrániť duševné práva a identitu produktu alebo služby. Ochranná známka musí byť zapísaná v obchodnom registri ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Právom duševného vlastníctva pre oblasť ochranných známok sa zaoberá Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

ochranná známka logo Harton

Symbol ochrannej známky

Výrobky takto registrované bývajú označené symbolom ®. Tento symbol pozostáva z písmena „R“, ktoré sa nachádza v kruhu. Písmeno „R“ je odvodené z anglického slovného spojenia „registered trademark“, čo v preklade znamená „registrovaná ochranná známka“. Ochranné známky sú však teritoriálne. Z toho dôvodu je potrebné rozlišovať, o akú ochrannú známku ide.

Rozdiel medzi národnou a európskou ochrannou známkou

Medzi najvýraznejšie rozdiely medzi národnou a európskou ochrannou známkou patrí rozsah ochrany. Vybrať si však môžete z troch typov, a to národnú, európsku alebo medzinárodnú ochrannú známku.

  • Národná ochranná známka poskytuje ochranu len na území štátu, ktorého úrad ju zaregistroval. To znamená, že ochranná známka registrovaná na území Slovenskej republiky je platná len u nás.
  • Európska ochranná známkaje určená pre subjekty, ktoré ponúkajú tovary a služby v rámci EÚ. Európska ochranná známka (EÚ značka) umožňuje vlastníkovi ochranu v celej Európskej únii.
  • Medzinárodná európska známkaje platná pre tovary a služby, ktoré subjekt prihlásil do všetkých členských krajín Madridského systému. Sem spadá viac ako 90 štátov.

V závislosti od toho, ako veľkú ochranu svojho duševného vlastníctva chcete mať, je potrebné si vybrať aj typ ochrannej známky. Pozor však na to. Ak neoprávnene používate pri svojom mene, logu a podobne, symbol ochrannej známky, ide o porušenie zákona. Symbol ochrannej známky ® môžete používať až po schválení.

Na čo ochranná známka slúži?

Ochranná známka poskytuje vlastníkovi exkluzívne právo používať daný symbol v obchodných aktivitách. Týmto spôsobom chráni jeho investície a zabraňuje iným subjektom v neoprávnenom používaní podobných alebo identických značiek, čím sa predchádza zmätku medzi spotrebiteľmi a ochraňuje sa reputácia produktu alebo služby. V praxi sa najčastejšie stretávame s ochrannými známkami, ktoré sú v podobe loga alebo obalu tovaru. No spadať pod ne môže aj obchodné meno firmy, resp. jeho dizajn či jedinečný názov produktu.

Výhody ochrannej známky

Ochrana duševného vlastníctva je dôležitým aspektom pre mnoho firiem. Existuje niekoľko zásadných výhod spojených s ochrannou známkou. Jednou z najdôležitejších je ochrana investícií a duševného vlastníctva. Ochranná známka poskytuje vlastníkovi právne prostriedky na boj proti neoprávnenému používaniu jeho značky a zabraňuje konkurencii v zneužívaní jeho obchodnej identity. Ďalšou výhodou je budovanie a udržiavanie lojality zákazníkov, ktorí si často spájajú určitú značku s nejakou kvalitou, hodnotami alebo imidžom.

Práva pri používaní ochrannej známky

Po registrácii ochrannej známky získava vlastník množstvo práv, a to predovšetkým:

  1. Exkluzívne právo na používanie známky: Vlastník ochrannej známky má exkluzívne právo používať danú značku v obchodných transakciách v súlade so zákonmi týkajúcimi sa ochranných známok.
  2. Právo na obhajobu pred neoprávneným použitím: Vlastník má právo brániť sa voči neoprávnenému používaniu jeho ochrannej známky inými subjektmi a môže podniknúť právne kroky na ochranu svojich práv.
  3. Právo na žalobu za porušenie ochrany známky: V prípade porušenia jeho práv má vlastník právo podať žalobu na ochranu svojej známky a nárokov na odškodnenie alebo na zastavenie neoprávneného používania.
  4. Právo na prenos alebo licencovanie: Vlastník môže mať právo prenášať alebo licencovať svoje práva na ochrannú známku iným subjektom za určitých podmienok a dohodnuté kompenzácie.
  5. Právo na obnovu registrácie: V prípade, že sa ochranná známka blíži ku koncu svojej platnosti, vlastník má právo požiadať o obnovu jej registrácie podľa príslušných zákonov a postupov.
  6. Právo na použitie známky na tovaroch a službách: Vlastník má právo určiť, na akých tovaroch alebo službách bude jeho ochranná známka používaná a môže ju registrovať pre konkrétne triedy tovarov alebo služieb podľa medzinárodného klasifikačného systému.

Platnosť a cena ochrannej známky

Ochranná známka platí 10 rokov odo dňa podania prihlášky. Ochranu je však možné prostredníctvom žiadosti predĺžiť o ďalších 10 rokov. Pokiaľ teda nepošlete žiadosť o jeho obnovu, ochranná známka vám skončí dňom skončenia platnosti zápisu. Poplatok za podanie prihlášky sa aktuálne pohybuje od 166 do 332 eur, pokiaľ ide o tovary a služby do troch tried. Za každú triedu navyše sa platí 20 eur. Detailné informácie nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.

harton logo ochranná známka

Pomôžeme vám s registráciou ochrannej známky

Ochranná známka je pre vlastníka cenným aktívom a dôležitým nástrojom na ochranu jeho duševného vlastníctva. Je nevyhnutné porozumieť procesu registrácie a výhodám spojeným s ochrannou známkou, aby sa zabezpečila úspešná ochrana jeho obchodnej identity a investícií. Pri registrovaní ochrannej známky je však potrebné vyplniť niekoľko dôležitých dokumentov a navštíviť niekoľko inštitúcií, čo vám môže zabrať množstvo času. Bez ohľadu na to, či máte záujem o národnú ochrannú známku, európsku alebo medzinárodnú, s vybavením vám vieme jednoducho pomôcť. Túžite po ochrannej známke? Neváhajte a kontaktujte nás.

Miriama Fornadeľová
Miriama Fornadeľová
Copywriter & PPC specialist

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.